Sprungmarken

Servicenavigation

TU Dortmund

Hauptnavigation


Bereichsnavigation

Nebeninhalt

Studierendenportal


Spezialvorlesung

Graphentheorie

Nummer
010834, WS1819
Dozentinnen und Dozenten
Veranstaltungstyp
Spezialvorlesung, 2+1
Ort und Zeit
M/E19 Do 12:00 2h
Modul-Zugehörigkeit (ohne Gewähr)
DPL:B:-:2 – Mathematik, Diplom (auslaufend)
DPL:E:-:- – Mathematik, Promotionsstudiengang
MAMA:-:7:MAT-756
WIMAMA:-:7:MAT-756
TMAMA:-:7:MAT-756
Bemerkungen

Link zum Modulhandbuch Mathematik

Übungen

Nummer der Übung
010835
Übungsgruppen
M/E19 Di 12:00 2h